Child’s Pose (Balasana)

Forward Fold (Uttanasana)

Legs-Up-The-Wall Pose (Viparita Karani)

Standing Forward Bend (Uttanasana)

Bridge Pose (Setu Bandhasana)